Connect with us

ข่าวรายวัน

รมว.เเรงงาน แก้หลักเกณฑ์ใหม่ เพิ่มมาตรการเยียวยา

ผู้ประกันตนในประกันสังคม เฮ
รง. แก้หลักเกณฑ์ใหม่ เพิ่มมาตรการช่วยเยียวยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียกข้าราชการประชุมด่วน เพิ่มมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน แก้กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563

วันที่ 29 มี.ค.63หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน เพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือแรงงาน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ถึง 5,000 บาท มีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท

มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกันกับการช่วยเหลือแรงงานงที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ 31 มี.ค.63

ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชม.

นอกจากนั้น “เกษตรกร” และ คนในระบบ “ประกันสังคมมาตรา 33” กลายเป็นคำถามที่ถูกถามกันมากที่สุดอีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการลงทะเบียน หรือการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล รวมทั้งยังมีข้อสงสัยถึงสถานะอื่นๆ ว่าตนเองนั้นเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวหรือไม่

จากที่ กระทรวงการคลัง ได้มีการส่งเอกสาร และมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2

ซึ่งในรายละเอียดของเอกสารดังกล่าวก็ระบุชัดเจนถึงเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนแออัด เบียดเสียด หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ

โดยไม่รวม ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองอยู่แล้ว รวมถึง ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ อีกทั้งยังไม่รวม เกษตรกร ด้วย เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรนั้นจะมีมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาลอยู่แล้ว

ในกรณีของ ผู้ประกันตนของประกันสังคม มาตรา 33 ที่จะเข้าข่ายสามารถสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน ได้นั้น จะต้องอยู่ในข่ายที่ส่งเงินเข้าประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน

และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ผู้ประกันตนของประกันสังคมในมาตรา 38 ที่ตกงาน หรือออกจากงานมามากกว่า 6 เดือนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นิยามของ ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชน สำหรับ ผู้ประกันตน มาตรา 38 คือ พนักงาน หรือที่ออกจากงานแล้ว และประกันสังคมยังคุ้มครอง อีก 6 เดือน

สำหรับ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาลได้ ซึ่ง ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหลังผันตัวออกมาประกอบกิจการส่วนตัว

หรือมีเหตุให้ต้องหลุดออกจากงานเดิม ส่วน ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในในบริษัทเอกชนตามประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)

More in ข่าวรายวัน

error: Content is protected !!